٣٠ خرداد. با عشق

حیاتی است كه طرز رفتار درستی برای بخشیدن داشته باشی! با سادگی، با اطمینان و مهمتر از همه ، با عشق و شادی ببخش.

هر چیزی كه از صمیم قلب داده نشود، نوسانهای بدی خواهد داشت و نتیجه آن كمال نخواهد بود. حواست باشد كه هر كاری را كه انجام می دهی با عشق انجام شود، حتی اگر به درستی نمی دانی چرا این كار را انجام می دهی.

پیش افتاده ترین و روزمره ترین كارها، زمانیكه كه با عشق انجام شود میتوانند زیباترین و عجیبترین تنوع ها را نتیجه بدهد. پس اجازه بده تا عشق آزادانه در همه فعالیتهایت جاری باشد.

نا امید نشو كه به هر كاری که تو انجام می دهی احتیاج داریم. و هیچ كاری كوچك یا بیهوده نیست. وقتی كه همه افراد "بهترین" خودشان را عرضه کنند، مسئولیت و سنگینیهای كار فقط بر دوش معدودی نخواهد بود. در این صورت بار برای همه سبك خواهد شد و به  جایی خواهد رسید كه تبدیل به یك شادی واقعی میشود. مواظب رفتارت باش و برای شادی و پیشرفت "تمام" همكاری كن.

 

 

کتاب صدای کوچک