٢٨ دی. من در تو هستم و تو در من

زندگی بدون دعا خالی است، چرا كه فقط این همبستگی با والاترین قسمت تو است كه به تو، میراث واقعی‌ تو را، یعنی كمال در این زندگی را نمایان می‌كند.

مثبت و سازنده دعا كن و قبل از دعا كردن از تمام چیزهایی كه دریافت خواهی كرد، تشكر كن. زمان دعا كردن، یگانگی تمام زندگی را احساس كن، چرا كه جدایی وجود ندارد و همه چیز یكی است. دعا همه چیز را همبسته می‌كند و یگانگی كامل را به وجود می‌آورد.

 با من صحبت كن و به من گوش بده. وقتت را بیهوده صرف تمنای این چیز و آن چیز از من نكن، چرا كه این كار دعا كردن نیست. تمنا كردن جدایی می‌آفریند اما من می‌خواهم كه تو در هر لحظه یگانگی را به وجود آوری. ما یكی هستیم.

من در تو هستم، احتیاجی نیست كه در بیرون به دنبال من بگردی، من همواره اینجا هستم، در انتظار اینكه مرا بشناسی. همین الان یگانگیمان را قبول كن.

 من در تو هستم و تو در من.

 

 

کتاب صدای کوچک