اول تیر. تغییرات باید رخ دهند

تغییر كلیدی است كه تمام درها را برایت باز می كند، تغییر قلب و روان. اگر امنیتت در من باشد از هیچگونه تغییری، حتی تغییرات كلی هراسی نخواهی داشت. فقط بدان كه هر گونه تغییری برای "بهترین" و برای بهبود كل است، چه این تغییرات  شخصی، مملكتی و یا دنیایی باشد.

تو فقط قبول كن که این تغییرات باید رخ دهند و با آنها حركت كن.

پیش برو و بالا ببر خودت را و قبول كن وقتی كه به تو میگویم كه تازه بهترین در راه است!

 تو اگر بدون مقاومت وارد آن شوی خواهی دید كه جدید خیلی بهتر از قدیمی است.

چرا زندگیت را سخت كنی؟ با مقاومت کردن در مقابل تغییرات زندگیت سخت تر میشود.

 هیچ چیزی نمیتواند جلوی دست مرا بگیرد. توپ در حال چرخیدن است، روز جدید اینجاست، و تو اگر كه فقط آنرا قبول كنی و با آن همراهی كنی، جزئی از آن هستی. وگرنه در جا خواهی ماند.

 

 

کتاب صدای کوچک