٣ تیر. زمانیكه به دیگران كمك می كنی، به خودت كمك می كنی

امروز خودت را به من وقف كن، برای خدمت به من و برای خدمت به بشریت. در خدمت بودن درمانگر شگفتی است، چرا كه اگر تو خودت را فراموش كنی خواهی دید كه رشد خواهی كرد و به زیباترین شكل شكوفا خواهی شد.

به مراتب خیلی بالا خواهی رسید و اعماق دور دست را خواهی دید، و عشقت و فهمت از زندگی كم كم برایت معنی دار خواهند شد.

این به تو شانس های متعددی برای گسترش و رشد خواهد داد. هر كدامشان را با قلبی سرشار از عشق و شكر قبول كن. و رشد خود آگاه و خرد خودت را احساس كن. كاملاً و بدون هیچگونه حد و مرز آنرا زندگی كن.

 در همه كس و همه چیز تنها در انتظار بهترین باش و ظهور آنرا تماشا كن. قلبت را به روی دیگران باز بگذار. در هر كسی به دنبال بهترین باش و در این زمینه با آگاهی عمل كن.

همه را به تمام راههای ممكن دلگرمی بده، هر كسی كه احتیاج به دلگرمی دارد.

خواهی دید زمانیكه به دیگران كمك می كنی، به خودت كمك می كنی كه رشد كنی.

 

 

کتاب صدای کوچک