٤ تیر. آزادی روان

آزادی روان را جستجو و پیدا كن، چرا كه جایی كه آزادی واقعی است آرامش است و جایی كه آرامش است عشق است، و عشق است كه تمام درها را باز میكند.

جایی كه عشق حكم فرماست انتقاد نیست، قضاوت و محكومیت نیست، چرا كه میدانی و میفهمی كه همه چیز در من و عشق من یگانه است.

خانواده بشری را میبینی و میبینی كه همه به صورت و همانند من آفریده شده اند. از سطح به قلب چیزها می روی، جایی كه جدایی نیست و همه چیز در یگانگی كامل حل میشود.

بهترین را در همه كس و همه چیز میبینی.

وقتی كه در خودت در آرامش كامل هستی، دیگر وقتت را صرف عوض كردن دیگران نمی كنی. فقط به سادگی یاد میگیری "بودن" را، و با بودن، معنای یگانگی با هر زندگی را بوجود میاوری، و آرامش و عشق حکمفرما می شوند.

 

 

کتاب صدای کوچک