٥ تیر. گسترش مداوم

یكبار كه جوجه ا ز تخم در آمد و پروانه از پیله اش، دیگر هیچگونه عقب گردی ممكن نیست، و تنها یك گسترش مداوم در جدید امكان دارد.

بگذار كه گسترش برای تو روندی مداوم، روز به روز، ساعت به ساعت و دقیقه به دقیقه باشد.

شادی و انتظار را در هر اتفاقی احساس كن. اگر حواس جمع باشی خواهی دید كه این زندگی هیچوقت كسل كننده نیست ، و همیشه اتفاقی در جریان است. اجازه بده كه انجام بگیرد، هیچوقت سعی در جلوگیری از پیشرفت نداشته باش، بلكه آنرا همراهی كن!

من به تو میگویم، هر چیزی كه گسترش میابد برای "بهترین" است و برای رشد و سود همگان. این روند كامل زندگی را پیدا كن و بهترین خودت را به او بده. با او جاری باش و نه به بر ضد او، چرا كه فقط در اینصورت است كه آرامش قلب و روان را پیدا میكنی. و آنگاه كه دروناً در آرامش هستی، حاضر و آماده هستی تا جدید شكوفا شود.

 

 

کتاب صدای کوچک