٦ تیر. دوباره با من راه رفتن

انگیزه بدون هراس پیش روی را داشته باش. انگیزه نفر اول بودن در راهها و طرز فکرهای به ظاهر جدید را داشته باش. انگیزه شكستن مرزهای قدیمی و بروز دادن روشنایی حقیقت را داشته باش.

میگویم به ظاهر جدید، چون هیچ چیزی جدید نیست، موضوع طی كردن دور كامل است و دوباره پیدا كردن یگانگی ات با من و یادگیری دوباره با من راه رفتن و صحبت كردن مانند روزهای اول. موضوع دوباره متولد شدن در روان و حقیقت است.

رشد کردن و گسترده شدنت را احساس كن. احساس کن که قدیمی از تو جدا میشود و با شادی و قدردانی جدید را بر تن کن. چقدر این تازگی شگفت انگیز است ! چقدر راههای من زیبا هستند !

كاملاً از حقیقت من و حضور الهی من آگاه شو و شاد باش چرا كه ملكوت من اینجا است. اجازه بده كه آرامش من و عشق من پرت كنند و تو را بپوشانند.

قلبت را در عشقی عمیق و سرود و شكری عمیق بالا ببر، و همانطور كه در این روز جلو میروی، اراده مرا انجام می دهی ومرا شكر میكنی كاملاً در آرامش باش.

 

 

کتاب صدای کوچک