٧ تیر. عشق است كه تمام بشریت را یگانه خواهد ساخت

اگر كمدی تا سرحد ممكن پر باشد و در آن را باز كنید وسایل آن بدون آنكه بتوان جلوی آنها را گرفت بیرون ریخته می شوند. درهای سد وقتی كه باز می شوند، آب با قدرت و نیروی سخت فوران می کند و همه چیز را در راه با خود میبرد.
نیروی معنوی ای كه در تو وجود دارد هم همینطور است ، یكبار كه شناخته شود و آزاد گردد، هیچ چیز جلودار جریان آن نخواهد بود.

 جاری میشود، تمام منفی گری ها و ناهماهنگی ها را جارو میكند و با خود صلح، عشق، هماهنگی و تفاهم میاورد. عشق است كه بر دنیا پیروز میشود. عشق است كه تمام بشریت را یگانه خواهد ساخت.

پس هر چه زودتر این قدرت شگفت عشق را در خود آزاد سازی و به آن اجازه بدهی كه آزادانه جاری شود، زودتر صلح و هماهنگی دنیا و یگانگی تمام بشریت را خواهی دید.

وقتی كه در قلب خود عشق داری، بهترین هر كس را نمایان میكنی، چرا كه عشق فقط بهترین را میبیند و در نتیجه بهترین را به خود جذب میكند.

نترس، خودت را باز كن و بگذار تمام اینها آزادانه جاری شوند.

 

 

کتاب صدای کوچک