٨ تیر. قدم به قدم

از تعداد كارهایی كه باید انجام شود نگران نباش. یاد بگیر كه قدم به قدم جلو بروی و بدان كه هر قدم تو را به هدفت نزدیك تر میسازد. سعی نكن قبل از راه رفتن بدوی و یا كار بیش از حد مشكلی را شروع كنی، چرا كه ممكن است مجبور شوی در راه با سعی بسیار خودت را جلو ببری.

این طرز رفتار درستی نیست، این حالت پر بودن از شادی و آزادی من نیست. این یعنی اینكه میخواهی كارها را با نیروی خودت انجام بدهی، یعنی اینكه از من جدا شده ای و "دید" را از دست داده ای.

از كاری كه در حال انجام دادن آن هستی دست بردار و كاملاً حالت خودت را عوض كن، همه چیز را به من بسپار، آرام بگیر و آنگاه كارت را بصورت كاملاً جدید دوست بدار.

تغییر میتواند در یك چشم بر همه زدن انجام شود، پس عوض شو، سریع عوض شو و در طی این روز دست در دست من برقص و آواز بخوان!

 

 

کتاب صدای کوچک