٩ تیر. بدون ایمان نمیتوانی زندگی كنی

آیا كاملاً از حقیقت من و حضور الهی من آگاه هستی؟ آیا هر روز با سرودی از عشق و شكر از خواب بیدار میشوی؟ آیا برای چیزهایی كه این روز برایت خواهد آورد آماده هستی، هر چه كه باشد؟ آیا میدانی كه این روز شگفتی است چون من جلوی تو حركت میكنم تا راه را برایت آماده سازم؟ آیا انتظار بهترین را از این روز داری و همه چیز را میبینی كه چگونه بطور عالی در جای خود قرار میگیرد؟

آیا میتوانی تمام زیبایی و شگفتی دنیا را ببینی، یا اینكه متوجه میشوی كه بیشتر بر روی قسمت ناهنجار دنیا متمركز هستی و ناله میكنی كه این وضعیت تقصیر بشریت است؟

متوجه بشو كه بدون ایمان نمیتوانی زندگی كنی، چرا كه با ایمان است كه همه چیز ممكن شده است. با ایمان است که هر کاری را میتوانی انجام بدهی و بدون آن کاری از دستت ساخته نیست.

اجازه بده كه من در تو و از طریق تو عمل كنم تا همه بتوانند مرا بشناسند، دوست بدارند و بخواهند كه راه مرا پیش بگیرند و اراده مرا انجام دهند.

 

 

 

کتاب صدای کوچک