کتاب صدای کوچک

تصویر تیر

یك بازی پازل - تکه های كوچك یك تابلوی بزرگ كه باید سرهم كرد – پخش بر روی یك میز بزرگ به من نشان داده شد. در حالیكه تکه ها سر هم بندی میشدند، دیدم كه هر قسمتی در جای درست خودش جای میگرفت.

 

شنیدم:

وقتی كه تو در جای خودت هستی و نقش مخصوص خودت را بازی میكنی، هیچ جدالی وجود ندارد و نقشه من میتواند به كمال شکوفا شود.