١٠ تیر. زندگی جاودانه است

شاد باش و برای همیشه شكر گزار، چرا كه میدانی جاودانه زنده هستی.  روز به روز پیش میروی، هر لحظه را كاملاً و با شكوه زندگی میكنی، گذشته را پشت سر میگذاری و برای آینده نگرانی نداری و به سادگی قبول میكنی كه زندگی جاودانه است و نه شروعی دارد و نه پایانی.

همواره در آگاهی رشد میكنی و گسترش پیدا میکنی و كم كم معنی و شگفتی زندگی جاودانه و انجام یگانگی ات را با من، آفریننده زندگی را، میفهمی.

قدم به قدم پیش میروی و بالا میروی و پر از صلح، آرامش و راحتی، با آگاهی به این که همه چیز در دست من است و لزومی ندارد نگران باشی.

زمانیكه میخواهی زیادی به دور دست نگاه كنی است كه زندگی برایت واقعاً سخت میشود و تو ترس، تردید و حتی كمبود ایمان و اطمینان را به دیگران می دهی. بمانند بچه كوچكی شو، آزاد و شادمان، آنگاه زندگی برایت همواره چشمه ای از لذت خواهد بود. زندگی را قبول داشته باش و آنرا کاملاً زندگی کن.

 

 

 

کتاب صدای کوچک