١١ تیر. با من همه چیز ممكن است

هیچ چیزی را نمی توانی ثابت كنی مگر اینكه آنرا امتحان كنی. تو باید در ایمان قدم برداری و كارهایی را كه به نظر ناممكن میایند انجام دهی. باید یاد بگیری كه فراتر از خودت و فراتر از محدویتهایت زندگی كنی تا بتوانی نشان دهی كه با من همه چیز ممكن است.

اگر به یك زندگی كوچك راضی باشی، از رد كردن حدودت بترسی، از به امتحان گذاشتن زندگی هراس داشته باشی، به جایی نخواهی رسید و قادر نخواهی بود دست مرا در هر چیز ببینی.

از هیچ چیزی نترس! فقط بدان كه من با تو هستم، همیشه و هر كدام از قدمهایت را راهنمایی خواهم كرد.

به دنیا نشان بده كه همه چیز به سودِ، كسانیكه مرا واقعاً دوست دارند و در رده اول قرار میدهند، كار میكند. انتظار معجزه پشت معجزه داشته باش و پدیدار شدن آنها را ببین. نمایان شدن آسمان جدید و زمین جدید را مشاهده کن همینطور كه این زندگی جدید را فرا میگیری و زندگی میكنی. شگفتی پشت شگفتی را ببین چون آنرا زندگی میکنی و به اجرا میگذاری.

 

 

 

کتاب صدای کوچک