١٢ تیر. نقش خودت را دنبال كن

هماهنگ كن خودت را ، نُت خودت را پیدا كن و آنرا صاف و رسا آواز بده، چرا كه تو جزئی از اركستر بزرگ زندگی هستی. تو نقش مخصوص خودت را برای اجرا كردن داری، پس سعی نكن نقش فرد دیگری را بازی كنی. نقش خودت را دنبال كن، آن را پیدا كن و نگهش دار!

زمانیكه یاد گرفتی این کار را انجام دهی، همه چیز برایت بسیار بسیار خوب خواهد گذشت. كسانیكه سعی دارند نت دیگری را بازی كنند با كل زندگی نا هماهنگ می شوند. هیچوقت سعی نكن كه مانند فرد دیگری باشی و یا كار فرد دیگری را انجام دهی.

من نمی خواهم كه شما همه مانند نخود یكنواخت باشید. من به همه شما احتیاج دارم. به هر کسی با صفت و هنر خودش. اركستری كه فقط از یك ساز تشکیل شده باشد كسل كننده است، اما هر چه بیشتر در اركستری سازهای مختلف و هماهنگ وجود داشته باشد، آهنگ آن غنی تر و شگفت تر است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک