١٣ تیر. بدون تردید خواهی رسید

"درود  بر آنهایی كه گرسنه و تشنۀ عدالت هستند چرا كه سیراب خواهند شد!" زمانیكه خواسته ات به اندازه كافی قوی باشد، آن را بدست میاوری، چرا كه آنقدر جستجو میكنی تا به هدفت برسی و گرنه دست بردار نیستی.

پشتكار و صبر و نیروی لازم را خواهی داشت تا همه چیز را بکار بگیری تا اینكه آنچه را كه در این راه معنوی به دنبال آن هستی بیابی: انجام یگانگی ات با من.

هیچوقت نا امید نشو و فکر نكن كه هدفت دست نیافتنی است، فقط بدان كه بالاخره به آنچه كه میخواهی میرسی مگر اینكه در راه سست شوی یا از نا امیدی از پیشروی دست برداری. ارزش دارد كه هر مانعی را پشت سر بگذاری تا به هدفت برسی.

پس مصمم باش تا چگونگی آنرا پیدا كنی و هیچوقت فکر نكن كه چیزی رد نشدنی و نا ممكن است. قوی و شجاع باش. همواره و همیشه ادامه بده.

 بدون تردید خواهی رسید!

 

 

 

کتاب صدای کوچک