١٤ تیر. نعمت فراوان

 طرز فكرت در مورد فراوانی باعث میشود كه احتیاجاتت جواب بگیرند یا نگیرند! زمانیكه فكرت "كمبود" یا "فقر" باشد، وقتی كه اجازه بدهی که در خودآگاهت ترس، نگرانی، پستی، دزدی وخودخواهی وارد شود و بر روی این طرز فكرهای منفی متمركز میشوی، آنگاه به خودت آنها را جذب میكنی.

وقتی كه مانند یك فقیر فكر میكنی، فقیر هستی، چرا كه خودت را از تمام نعمات خوب زندگی كه متعلق به تو هستند محروم میكنی.

از همین الان – فراوانی – فكرت باشد. مجسم كن كه تمام احتیاجاتت بطور شگفتی حل شده اند ؛ اجازه نده كه خودت را محروم بدانی چرا كه اگر كمبودی داری، از محدودیت خودآگاهت سرچشمه میگیرد.

چرا جلوی جریان نعمات فراوان و بی حد مرا با آگاهی محدودت بگیری؟

زمانیكه بفهمی و قبول کنی كه هر چیزی از كجا سرچشمه میگیرد، و وقتی كه از من، بخشنده تمام نعمات عالی و خوب، برای همه چیز آزادانه و شادمان تشكر كنی، آنگاه هیچگونه كمبودی نخواهی داشت.

 

 

 

کتاب صدای کوچک