١٥ تیر. نیرویت را از من بگیر

ایمان و اطمینانت را كاملاً بر من استوار كن و بدان كه من هیچوقت رهایت نخواهم كرد.

هیچ كدام از كارهایی كه شروع میكنی ناممكن نیستند، چرا كه با من هر كاری را میتوانی انجام دهی. با ایمان زندگی كن. من  میخواهم كه تو ببینی كه هر وضعیت خوبی نتیجه خواهد داد، حتی اگر وضعیت عجیبی باشد.

خواست این را داشته باش كه ایمان و اطمینانت بارها و بارها امتحان شوند، چرا كه حرف زدن در این باره بی فایده است اگر  آنها را به امتحان نگذاری تا ببینی كه برای تو چگونه عمل میكنند.

آیا آماده هستی كه با ایمان و اطمینان كامل كاری را كه به ظاهر غیر ممكن است انجام دهی؟ نه بخاطر خود نشان دادن بلكه برای اینكه بدون هیچگونه تردیدی، میدانی كه از كجا چشمه میگیرد. تا زمانیكه ایمانت را امتحان نكردی و آنرا ضد ضربه نیافتی در مورد آن صحبت نكن.

نیرو و امكاناتت را از من بگیر!

در حالیكه من با تو هستم چه كسی میتواند بر ضد تو باشد؟

 

 

 

کتاب صدای کوچک