١٦ تیر. همدیگر را دوست بدارید

نمی توانید بگویید كه مرا دوست دارید و از همنوعانتان تنفر داشته باشید، چرا كه عشق و نفرت مانند آب و روغن هستند و با هم مخلوط نمی شوند.

زمانیكه واقعاً مرا دوست داشتید، همنوعانتان را هم دوست خواهید داشت. همدیگر را دوست خواهید داشت. برای همه دلسوزی و تفاهم خواهید داشت. وقتی كه همدیگر را دوست بدارید مرا دوست خواهید داشت. آنقدر این دو به هم مربوط هستند كه نمی شود آنرا از هم جدا كرد.

اندازۀ عشقتان نسبت به همدیگر چقدر است؟. آیا آماده هستی برای فرد دیگری به خودت زحمت بدهی؟

دوست داشتن احتیاج به بیان شدن ندار. دیده میشود و در عمل احساس میشود از تو ساطع میشود. عشق زبان سكوت است، عشق میتواند فهمیده و قبول شود بدون اینكه كلمه ای گفته شود. زبانی بین المللی است كه با قلب فهمیده میشود نه با تفكر. ملیتت هر چه باشد، تو میتوانی عشق را در سكوت كاملی جریان بدهی. چشمانت، قلبت، رفتارت، تمام وجودت میتوانند آنچه را كه برای دیگری احساس میكنی جریان دهند.

 

 

 

کتاب صدای کوچک