١٧ تیر. روز را خوب شروع كن

روز را خوب شروع كن : در یگانگی با من!

در اینصورت هیچ چیز در این روز تعادلت را بر هم نخواهد زد. اوایل، وقتی كه شروع به این زندگی معنوی میكنی، احتیاج به كوششی خودآگاه داری تا خودت را هماهنگ سازی، اما به تدریج كه آنرا بیشتر زندگی میكنی، بیشتر جزئی از تو میشود تا اینكه دیگر احتیاجی به هیچگونه تلاشی نیست و خود به خود هماهنگ هستی.

و شادی و آزادی بزرگی را پیدا میكنی.

لازم نیست كه نصف وقتت را در نماز بگذرانی و تقاضای بخشش كنی، همواره در هراس انجام كاری باشی كه نباید انجام داد و یا نگران در راه غلط بودن و بر عكس شنا كردن. اگر اشتباهی انجام دادی، فوری بخشش را قبول كن و دیگر مصمم باش كه این اشتباه را انجام ندهی.

پیش برو تا جایی كه این طرز زندگی دیگر برایت مشكل نباشد بلكه یك شادی باشد.

آنگاه میدانی كه با من یكی بودن و كاملاً در صلح بودن چیست !

 

 

 

کتاب صدای کوچک