١٨ تیر. صلح و آرامش درونی

برای هماهنگ شدن با نوسان زندگی، باید هنر آرامش را فراگیری، چرا كه هر چه بیشتر آرام باشی، بیشتر و پاكتر میتوانی صفات روانت را نمایان سازی.

آسان است كه محیط و وضعیتت را برای حالی كه در آن هستی متهم كنی. اما دیگر زمان آن است كه از این كار دست برداری و قبول كنی كه مسئول خود تو هستی.

اگر این صلح و آرامش درونی ات را جستجو و پیدا كنی، هیچكس و هیچ چیز خارجی نخواهد توانست آنها را لكه دار كند و یا تو را نامتعادل سازد.

اطرافت را نگاه كن، زیبایی و كمال طبیعت را نگاه كن! همه چیز در طبیعت با نوسان است. قانون و نظمی كامل در دنیای من حكمفرما است. هیچ چیزی ناهماهنگ نیست و زمان و دلیلی برای هر چیز وجود دارد.

اینها وجود دارند تا همه آنرا ببینند و به آن ملحق شوند.

پس خودت را با آن هماهنگ ساز! با آن جاری باش و جزئی از این قانون و نظم دنیای من باش!

 

 

 

کتاب صدای کوچک