١٩ تیر. به پیش برو

حیاتی است كه رفتاری درست و مثبت در مقابل امروز و چیزهایی كه برای تو در بر دارد داشته باشی! تنها با طرز نزدیك شدنت به این روز، تو میتوانی روز موفق و یا مایوس كننده ای داشته باشی.

نحوه عكس العمل  تو در مقابل اتفاقات میتواند باعث كل نتیجه آن شود، اگر عكس العملهایت خشن یا منفی باشد، اگر به بقیه ایراد بگیری و متهمشان كنی فوراً باعث جبهه گیری و مقابله خواهی شد. تو آنقدر در اینحالت كور هستی كه نمی بینی خودت مقصر هستی و با غرور و رضایت از خود قدم میزنی.

زمانیكه عكس العملهایت مثبت و سازنده هستند، تمام حصارها فرو میریزند و خواهی دید كه از هر طرف كمك و همكاری دریافت خواهی كرد.

اگر اشتباهی كردی، آن را قبول كن، معذرت بخواه و به پیش برو. در اینصورت وقت گرانبهایی را برای توجیه كردن خودت از دست ندادی، تو درسهای زیادی برای فراگیری در پیش داری. آنها را سریع فرا بگیر و سعی كن كه همان اشتباه را 2 بار تكرار نكنی !

 

 

 

کتاب صدای کوچک