٢٠ تیر. زندگی بینهایت است

زندگی برای تو چه معنی میدهد؟ آیا از آن كاملاً لذت میبری؟ آیا انتظار بهترین را از آن داری؟ آیا قبول میكنی كه زندگی بینهایت است، بدون آغاز و بدون پایان؟ آیا داشتن این موضوع تو را جان میدهد و بالایت میبرد و یا اینكه بر عكس از این موضوع حالت گرفته میشود و هراسانی؟

رفتارت در مقابل زندگی، در حال حاضر، واقعاً مهم است، چرا كه شگفتیهای بسیاری در حال اتفاق هستند، و لازم است كه تو باآنها همراه باشی و نه اینکه بر ضد آنها باشی.

زمان گشایش و گستردگی است، و نه زمان سختی و جدال، پس آسوده باش و شكوفایی های پشت سرهم را مشاهده كن و همواره شكر گزار باش. شكر كن كه زنده هستی و جزئی از اتفاقی كه در حال رخ دادن است، و از تغییرات جدید شكر گزار باش و با آنها تغییر كن.

همه چیز رو به بهترین است، پس ترسی نداشته باش و شادمان به پیش برو.

احساس كن كه تو قسمتی از تمام این روند تغییرات كمال و تازگی هستی!

 

 

 

کتاب صدای کوچک