٢١ تیر. عشق و زیبایی

تمام اطرافت زیبایی است. چشمانت را باز كن، آن را پیدا كن و همواره برای این زیبایی قدردان باش. بگذار كه زیبایی تو را تغییر بدهد و الهامی برایت باشد از والاترین و بهترین درونت!

زیبایی "بهترین" را از تو به عمل میآورد وتو را با بالاترین یكی  میسازد. از زیبایی كه در تو است نمی توان جلوگیری كرد. پس اجازه بده كه به بیرون بتابد.

قلب و فكرت را از فكرهای زیبا پر كن و مرا بتابان، چرا كه من زیبایی هستم! در همه چیز زیبایی را جستجو كن، آنگاه كه به اندازه كافی و عمیق نظاره كردی، آن را خواهی دید.

خودت را بالاتر از چیزهای كثیف و زشت زندگی قرار بده تا به این ترتیب بتوانی آنها را تغییر بدهی و دگرگون سازی.

زیبایی در چشم كسی است كه نگاه میكند، یعنی در درون تو. امروز با تصمیم به دیدن زیبایی در همه كس و همه چیز به پیش برو، و آنرا خواهی دید!

عشق و زیبایی دست در دست هم دارند، پس اجازه بده كه عشق همگانی من آزادانه در تو و از طریق تو، جریان داشته باشد و یگانگی و همبستگی بوجود آورد.

 

 

کتاب صدای کوچک