٢٢ تیر. از خودت شروع كن

تعداد بیشماری از مردم وقت و نیروی خود را بیهوده صرف متهم كردن دیگران بخاطر اشكالات دنیا میكنند، بجای اینكه قبول كنند كه با شروع كردن از خودشان میتوانند وضعیت دنیا را بهبود بخشند. اول با منظم كردن منزل خودت شروع كن.

وقتی كه سنگی به میان یك محوطه آب پرتاب میكنی، موجهای آب همینطور دورتر میروند، اما از این سنگ شروع می شوند. موجها از مركز شروع می شوند.

از خودت شروع كن، آنگاه میتوانی صلح، عشق، هماهنگی و تفاهم را به اطرافیانت بتابانی. آلان عمل كن.

تو میخواهی دنیای بهتری را ببینی! پس كاری در این راه انجام بده، دیگران را با انگشت نشان نده، بلكه در خودت نگاه كن، در قلبت جستجو كن و چیزهایی را كه در تو خمیده اند راست كن و خوب را در خودت پیدا كن.

آنگاه میتوانی با سربلندی به پیش روی و كمكی حقیقی برای همسایه هایت و كسانیكه با آنها برخورد میكنی باشی.

تغییرات شخصی شروع می شوند، آنگاه به محله ، شهر، كشور و تمام دنیا گسترش می یابد.

 

 

کتاب صدای کوچک