٢٣ تیر. هیچ چیزی غیر ممكن نیست

همه چیز باید رشد كند و گسترش یابد. تو كه نمی خواهی همه عمر بچه ای بمانی كه باید خوراكش را بدهند و لباسش را تنش كنند.

بچه ها را ببین كه چطور میخواهند عوض شوند و چیزهای جدیدی را امتحان كنند. آنها همواره تجربه میكنند و یاد میگیرند، بزرگ می شوند و بال میكشند. این روند طبیعی رشد و تغییر است.

بچه ها احتیاجی به جدال كردن برای همراهی با روند طبیعی را ندارند، برایشان كاملاً طبیعی است.

برای این عصر جدید كه روبروی تو است هم همین طور است. احتیاجی نداری كه بجنگی تا وارد آن شوی، احتیاجی نداری كه از ناشناخته بترسی، احتیاجی نیست كه از سرعت این تغییرات نگران باشی.

پس پیشاپیش در مقابل چیزهایی كه در حال شكوفایی هستند شادمان باش! هیچ چیزی زیاد از حد بزرگ نیست، هیچ چیزی زیاد از حد خارق العاده نیست، هیچ چیزی غیر ممكن نیست. گسترش شاهكارهای مرا در كمالی مطلق نظاره كن و همواره و تا ابد شكر گزار باش.

 

 

کتاب صدای کوچک