٢٤ تیر. در درون جستجو كن

تو میتوانی به پایین آوردن آسمان من بر روی زمین كمك كنی اگر  متوجه شوی كه من تو را هدایت میكنم و راه را به تو نشان میدهم.

تو تمام راهها را در درون خودت خواهی یافت. پس ممكن نیست كه از مسیر خود خارج شوی و یا راه اشتباهی را انتخاب كنی.

در درون جستجو كن و این راهها را انتخاب كن، و وقوع شگفتی های پشت سرهم را مشاهده كن.

وقتی كه من راهنمایی و هدایتت میكنم هیچوقت زمان برایت خسته كننده نخواهد بود. در هر لحظه مرا جستجو و پیدا كن. لازم نیست در دور دست جستجو كنی، من در مركز خود تو هستم، اما باید كه مرا هوشیارانه بشناسی.

اگر تو در من زندگی كنی و نوسان داشته باشی و اصلیتت را از من بگیری، آنگاه تو آسمان جدید و زمین جدید را خلق میكنی.

در خلاقیت احتیاجی به تلاش نیست. من گفتم كه نور باشد و نور بوجود آمد. حال میگویم "آسمان جدید و زمین جدید مرا نظاره كن" پس آنها را ببین و همواره برای آن شكرگزار باش و حال با عشقی كامل و با آرامش و هماهنگی كامل در آنها مسكن گزین!

 

 

کتاب صدای کوچک