٢٥ تیر. من به تو احتیاج دارم

انسانهای زیادی امروزه به دنبال جوابی برای تمامی بهم ریختگی و هرج و مرج دنیا هستند. هر روز وضعیت بدتر میشود، اما نترس، چرا كه چیزها باید خراب تر شوند قبل از اینكه بهبود یابند.

یك جوش باید برسد قبل از اینكه بتركد تا سم آن رها شود و پاك گردد. چیزها باید در دنیا برسند تا اینكه سموم تنفر، حسادت و خودخواهی رها گردند و درمان بتواند انجام گیرد.

من به تو در آرامشی درونی كامل احتیاج دارم، تو این آرامش را پیدا خواهی كرد اگر اجازه بدهی كه تفكراتت در من تكیه كنند و اگر بتوانی خودآگاهت را بالا ببری بطوریكه فقط بهترین را مشاهده كنی.

تو نمی توانی وضعیت دنیا را بهبود بخشی اگر قبول كنی كه خودت هم در آن فرو بروی. تو باید بر ضد بیماری مصون باشی و گرنه تو هم بیمار میشوی و دیگر هیچ كمكی ازتو برنخواهد آمد.

من به تو احتیاج دارم. من به توی آزاد احتیاج دارم. من احتیاج دارم كه تو كاملاً در آرامش باشی. آنگاه میتوانم از تو استفاده كنم.

 

 

کتاب صدای کوچک