٢٦ تیر. من عشق هستم

حواست باشد كه هر كاری را كه انجام می دهی برای من باشد و به نفع همه چیز! وقتی كه برای كل زندگی میكنی، خودت را در خدمت همنوعانت فراموش میكنی، و وقتی كه آنها را خدمت میكنی، مرا خدمت كرده ای.

همه چیز آنقدر به هم بافته است كه نمی توان یكی را از دیگری جدا كرد: من در تو و تو در من.

من در همه چیز و همه كس هستم، پس من در همسایه ات هستم، و به همان اندازه در دوست و دشمنت.

جایی كه من باشم ، عشق هست چرا كه من عشق هستم.

قلب و روانت را از عشق پر کن چرا که همه چیز و همه کس به عشق جواب میدهند، همانطور که عشق "بهترین" را در همه چیز بروز میدهد.

جایی كه عشق است، آنجا روح من است و جایی كه روح من باشد آنجا سرچشمه زندگی معنوی تو است.

همواره به دنبال آنچیزی باش كه در درون تو است، و دیگر وقتت را برای پیدا كردن جواب زندگی در بیرون هدر نده !

 

 

کتاب صدای کوچک