٢٧ تیر. راه شخصی خودت

برای هماهنگی در برنامه كلی تو باید یادبگیری که بر روی پاهای خودت بایستی و راه شخصی خودت را بیاموزی. فقط از من، سرچشمه هر زندگی و هر خلاقیت، استفاده كن، آنگاه هیچوقت اشتباه نخواهی كرد.

وقتی كه راه مشكل شد، هیچوقت تردید نكن، بلکه به سادگی و با قاطعیت پیش برو، بدان كه این تنها مقطعی است كه در حال گذر از آن هستی. هر چه سریعتر از آن بگذری بهتر است، با كمترین مقاومت و ناراحتی ممكن از آن گذر كن و در هر قدم راه، درسهای مهم و لازم را فرابگیر.

تو باید یاد بگیری كه قوی باشی، خیلی باحوصله و با پشتكار باشی و به راحتی جا نزنی.

تصویر هدفت را جلوی خودت نگه دار! بدان كه به كجا میروی و چه كارهایی باید انجام شود، آنگاه جا نزن تا اینكه واقعاً ببینی كه حقیقت یافته. تو نمی توانی در این زندگی قلبی سست داشته باشی.

این زندگی احتیاج به قدرت و شناختی درونی دارد كه هیچ چیزی نتواند آنرا تكان بدهد و یا بلرزاند. كه نیرو و امنیتت در من تکیه داشته باشند!

 

 

کتاب صدای کوچک