٢٨ تیر. كلمات بدون عمل معنی ندارند

به این بسنده نكن كه از آسمان جدید و زمین جدید صحبت كنی، به تو بستگی دارد كه آنها را در زندگی خود جذب كنی تا حقیقت بیابند.

از عشق و دوست داشتن حرف نزن، آن را زندگی كن تا همه بتوانند معنی آنرا ببینند. كلمات بدون عمل معنی ندارند و بیهوده هستند. و مانند هوای گرم در فضا گم می شوند. تو باید ملكوت را با طرز رفتار و زندگیت بر روی زمین بیاوری، تا اینكه زندگیت برای همه الگویی شادمان باشد بطوریكه همه بخواهند آنرا پیش بگیرند.

هیچكس نمی خواهد زندگی را با باری بیش از حد و بدون شادی و نشاط طی كند. درود بر آن کسی كه به آنانی که سنگین شده اند و نور زندگیشان كم است شادی میرساند. تمامی مشكلات و نگرانیهایت را به من واگذار كن، و شادی و آزادی برسان به تمام كسانیكه با آنها در ارتباط هستی.

شادی و الهام باش، و در هر كاری كه انجام می دهی در هر كلامت و در هر فكرت مرا منعكس كن. همانطور كه اراده مرا انجام می دهی و راه مرا پیش میگیری و مرا شكر میكنی، کاملاً در آرامش

 

 

کتاب صدای کوچک