٢٩ تیر. منتظر معجزه باش

فقط انتظار بهترین را داشته باش، و منتظر باش كه هر كمبودی جواب بگیرد حتی آنی را كه غیر ممكن به نظر میرسد.
هیچوقت خودت را محدود نكن، و هیچوقت فکر نكن كه نباید زیاد انتظار داشته باشی. احتیاجاتت را بطور كاملاً روشن ببین، آنها را بازگو كن، و ایمان و اطمینان كامل داشته باش، آنها جواب خواهند گرفت. طریق انجام آن باید بدست من واگذار شود.

من باید از طریق كانالهایی عمل كنم تا كار انجام شود، اما هر چیزی با من ممكن است. خودت را رها كن و به وقوع پیوستن شگفتیها و شكوه مرا مشاهده كن و تا همیشه شكر گزار باش، و همه چیز را در هر لحظه به سود تمام استفاده كن.

تو طبق قوانین انسانها زندگی نمی كنی بلكه طبق قوانین الهی زندگی میكنی، پس هر چیزی در هر لحظه ممكن است اتفاق بیفتد. منتظر معجزه باش، و ببین كه معجزه اتفاق می افتد!

همواره در نظرت فكر نعمت و فراوانی را نگه دار، و بدان كه انجام اینكار نیروهایی را به كار می اندازد كه آنها را تحقق میبخشد.

هر چه بیشتر مثبت باشی، سریع تر حقیقت خواهد یافت.

 

کتاب صدای کوچک