١ بهمن. هرچه كه دارم مال تو است

هرچه كه دارم مال تو است، وقتی كه یاد بگیری كه چیزهای اساسی را اول قرار بدهی.

سر فرصت ببین كه قلباً چه چیزهایی را در زندگی‌ات اول قرار می‌دهی. به خاطر داشته باش كه هیچ چیزی را نمی‌توانی از من پنهان كنی، پس با خودت صادق باش.

آیا كاری كه برای من انجام می‌دهی برایت از هر كاری مهمتر است؟ یا اینكه آن را به بعدها موكول می‌كنی و فقط زمانی اِرادۀ مرا انجام می‌دهی كه دوست داری؟ اگر اینطور است، چرا چیزهای اساسی را اول قرار نمی‌دهی؟

فقط زمانی كه همه چیز به من واگذار شده باشد است که من می‌توانم در تو و از درون تو برای آشكار كردن شكوه و جلالم عمل كنم. واگذاری‌ات به من نیمه‌كاره و با ترس نباشد. هرچه را كه می‌دهی، از صمیم قلب و با سادگی و عشقی واقعی بده و هیچگونه تأسفی نداشته باش. بدان كه من از تقدیمی‌ات به بهترین نحو، برای شكوه و جلالم و به نفع عالم استفاده خواهم كرد.

 

کتاب صدای کوچک