٣٠ تیر. آیا میدانی كه من در تو هستم؟

چرا به دنبال راهنمایی از طریق فرد دیگری باشی؟ چرا  مستقیماً به من نیایی؟ آیا میدانی كه من در تو هستم؟

آیا میدانی كه من اینجا هستم تا به تمام سوالاتت جواب دهم، تا كمكی باشم برای حل تمام مشكلاتت و برای هدایت و راهنمایی هر كدام از قدمهایت، اما فقط در صورتیكه به من اجازه عمل بدهی؟ من هیچوقت خودم را بر كسی تحمیل نمی كنم.

تو باید تصمیم بگیری كه مرا جستجو كنی و مرا پیدا كنی،   و زمانیكه اینكار را انجام می دهی من اینجا آماده هستم تا افسار را بدست گیرم و در تو و از طریق تو عشق را جاری سازم، آماده هستم تا راه را به تو نشان دهم.

یكبار كه تصمیم خودت را گرفتی و به من اجازه دادی كه فرمان را بدست بگیرم، میتوانی آرام بگیری و بسادگی قدم به قدم راهنمایی های مرا گوش بدهی. آنگاه شگفتی های پشت سر هم مرا خواهی دید، آنگاه شكوه مرا خواهی دید، آنگاه معجزه پشت معجزه در زندگیت خواهی دید.

خواهی دید كه وقتی چیزی درست است و از تبرك من كاملاً بهره مند است، هیچ چیزی و هیچ كسی نمی تواند سد راه آن شود، چرا كه آن در زمان درست خود با كمالی واقعی وقوع خواهد یافت.

فقط انتظار بهترین را داشته باش، و منتظر باش كه هر كمبودی جواب بگیرد حتی آنی را كه غیر ممكن به نظر میرسد.
هیچوقت خودت را محدود نكن، و هیچوقت فکر نكن كه نباید زیاد انتظار داشته باشی. احتیاجاتت را بطور كاملاً روشن ببین، آنها را بازگو كن، و ایمان و اطمینان كامل داشته باش، آنها جواب خواهند گرفت. طریق انجام آن باید بدست من واگذار شود.

من باید از طریق كانالهایی عمل كنم تا كار انجام شود، اما هر چیزی با من ممكن است. خودت را رها كن و به وقوع پیوستن شگفتیها و شكوه مرا مشاهده كن و تا همیشه شكر گزار باش، و همه چیز را در هر لحظه به سود تمام استفاده كن.

تو طبق قوانین انسانها زندگی نمی كنی بلكه طبق قوانین الهی زندگی میكنی، پس هر چیزی در هر لحظه ممكن است اتفاق بیفتد. منتظر معجزه باش، و ببین كه معجزه اتفاق می افتد!

همواره در نظرت فكر نعمت و فراوانی را نگه دار، و بدان كه انجام اینكار نیروهایی را به كار می اندازد كه آنها را تحقق میبخشد.

هر چه بیشتر مثبت باشی، سریع تر حقیقت خواهد یافت.

 

کتاب صدای کوچک