٣١ تیر. هر چیزی كه دارم مال تو است

هر چیزی كه من دارم مال تو است .

به شگفتی این كلمات فكر كن، سپس بگذار كه خردت گسترش یابد تا بتواند آنها را بپذیرد و معنی واقعیشان را درك كند.

آنها را ببین كه در زندگیت به حقیقت پیوسته اند، و دیگر هیچوقت محدودیت نپذیر، چرا كه تمام قول های من انجام میگیرند، قول های من بی پایه نیستند.

تو فقط در ایمان محكم باش، و هیچوقت نگذار كه ایمانت بلرزد!

همه چیز به كسانیكه مرا خدمت میكنند و ایمان و اطمینانی كامل به من دارند، میرسد. وقوع شگفتی های پشت سر هم را پیش رویت ببین. شگفتی را در چیزهای كوچك زندگی و همینطور در چیزهای بزرگ زندگیت بشناس.

چشمانت را باز كن تا هیچ چیزی را از دست ندهی، قلبت را باز كن و بدون وقفه عشق را جاری كن.

هر كسی میخواهد كه دوستش بدارند، پس چرا به مردم عشق ندهی؟  تو همان اندازه كه می دهی دریافت خواهی كرد. اما یاد بگیر كه آزادانه و مجانی بدهی، و كاملاً از زندگی لذت ببر!

 

کتاب صدای کوچک