٣ بهمن. بدون ترس جلو برو

در خلاص نمان، دنده عوض كن و از زندگی‌ات چیزی بساز. راههای زیادی وجود دارند، چرا امتحانشان نكنی؟ هیچ‌وقت از قدم برداشتن در جدید و ناشناخته نترس. بدون ترس جلو برو و در انتظار بهترین باش. زندگی هیجان‌انگیز است، ولی به‌شرطی كه بخواهی در ناشناخته، با ایمان و اطمینانی كامل، ماجراجویی كنی.

بگذار كه من راهنما و همراه باوفایت باشم. چیزهای فراوانی در انتظار آمادگی تو برای نمایان شدن هستند. اما قبل از شروع این ماجراجویی درس‌های حیاتی‌ای را باید یاد بگیری، درس‌های اساسی فرمانبردن و انضباط. برای همین هم باید كه امتحان شوی.

 پس زمان امتحان و آزمایش بی‌حوصله نباش، بلكه از اینكه برای حركت در این راه معنوی انتخاب شده‌ای، شكرگزار باش.

 

کتاب صدای کوچک