٥ بهمن. كمك را در درون خودت جستجو كن

به دنبال كمك گرفتن از بقیه نباش، كمك را در درون خودت جستجو كن تا پیدایش كنی. همیشه برای پیدا كردن جواب به سرچشمه برو و به غیر از بهترین و عالی‌ترین به چیزی راضی نشو. از انتها شروع كن و به سمت بالا حركت كن، در این صورت تماماً تمیز و پاكیزه می‌شوی و می‌توانی با چنان زیربنایی محكم و استوار شروع كنی كه هیچ چیز یا كسی نتواند آن را بلرزاند و یا از بین ببرد.

وقتی كه زیربنایی محكم داشته باشی می‌توانی با خیال راحت به ساختن ادامه بدهی.

توجه داشته باش كه زیربنایت در من، در راههای وجدان ریشه داشته باشند و نه در راههای این دنیا كه امروز هستند و فردا ناپدید خواهند شد. زنده باش و زندگی كن و تمام وجودت را در من نگه دار. بگذار كه آرامش و عشق من اشباعت كنند و در برت گیرند. با عشق و قدردانی عمیق و كاملاً آرام اراده مرا انجام بده و راه مرا دنبال كن.

 

کتاب صدای کوچک