٦ بهمن. خودت را هماهنگ كن

خواب و خیال‌های بی‌خود را در زندگی‌ معنوی‌ات راه نده. زندگی معنوی واقعی، عملی، پر از شادی و برنامه است. انتظار داشته باش كه ناممكن، ممكن شود. انتظار معجزه پشت معجزه را داشته باش، تنها به این دلیل كه علناً طبق قوانین الهی من زندگی می‌كنی. اگر طبق قوانین من زندگی كنی، هر چیزی در هر لحظه ممكن است اتفاق بیفتد، چرا كه تو با نیروهای برتر مرتبط هستی و از طریق وجدانی برتر عمل می‌كنی. در این صورت تو با وجدان تمامی عالم، با من، یكی هستی.

وقتی كه جدایی نیست و ما مانند یكنفر عمل می‌كنیم است، كه همه چیز ممكن می‌شود. پس خودت را هماهنگ كن. روزت را با هماهنگی با من شروع كن، در سكوت آرامش درونی‌ای را پیدا كن كه هیچ چیزی نمی‌تواند آنرا از بین ببرد.

یك ساز باید قبل از استفاده كوك شود، تو هم برای نواختن قسمت خودت در زندگی باید بیش از یك ساز هماهنگ شوی.

 

 

کتاب صدای کوچک