٧ بهمن. همه باید جلو بروند

اگر در قدیم باشی نمی‌توانی جدید بیافرینی. یك نوزاد نمی‌تواند به مادرش وابسته بماند. بند ناف را باید برید تا اینكه انسانی مستقل شود.

این زندگی معنوی هم همینطور است. یكبار كه پایت را در این راه گذاشتی و تصمیم گرفتی كه طبق راههای وجدان زندگی كنی، باید كه از روش قدیمی زندگی كردنت جداشوی. هر پا در یك دنیا ممكن نیست. انتخاب با تو است اما نظرت را عوض نكن. همواره جلو برو.

ممكن است وقتی كه راه سخت است یاد – روزهای خوش قدیم – بیفتی. اما در این زندگی برگشت به عقب ممكن نیست. نوزاد وقتی كه زندگی برایش سخت می‌شود نمی‌تواند برگردد در شكم مادرش. جوجه نمی‌تواند به تخمش برگردد و پروانه دیگر كرم ابریشم نمی‌شود.

همه باید جلو بروند، همواره به جلو.

 

کتاب صدای کوچک