٩ بهمن. شادی از خدمت می‌آید

چرا سعی نكنی كه صدای درونت را بشنوی؟ این صدا را فقط در آرامش كامل و زمانی كه با راههای وجدان هماهنگ هستی می‌توانی بشنوی.

در این حالت آرامش كامل كل زندگی‌ات عوض می‌شود و آرامش و اطمینانی عمیق از درون به بیرون می‌تابد. در این حالت با تمامی زندگی یگانه می‌شوی. خودت را والا، دانا و نورانی حس می‌كنی چرا كه تمام وجودت با نور الهی من پر شده است. می‌فهمی، اما نه با تفكر بلكه با وجدان برترت و با قلبت. دیگر برای خودت زندگی نمی‌كنی. خودت را به كلی فراموش كرده‌ای و زندگی‌ات هدیه‌ای از عشق و خدمت است به همنوعانت.

فقط وقتی كه می‌دهی است كه به زیباترین شادی درونی می‌رسی. خوشحالی‌ای كه كه هیچ چیز و هیچكس نمی‌تواند ازتو بگیرد. شادی از خدمت می‌آید و خدمت از فداكاری. الان خودت را به من و به خدمت من وقف كن و رشد كردنت را احساس كن.

 

کتاب صدای کوچک