١٣ دی. تمام چیزهای خوب شروع كوچكی دارند

نگران نباش اگر كه شروع زندگی معنوی‌ات حقیر است. تمام چیزهای خوب شروع كوچكی دارند. بلوط تنومند دانة كوچكی بوده، مانند بقیه گیاهان و قشنگترین گل‌ها.

یك هسته كوچك عشق می‌تواند زندگی‌ها را عوض كند. یك هسته كوچك ایمان و اعتقاد می‌تواند معجزه پشت معجزه بیافریند. از چیزهای كوچك زندگی قدردان باش تا شاهد رشد كردنشان باشی و آن‌گاه قدردانی‌ات را با حرف و عمل نمایان ساز.

بگذار كه درون به بیرون نمایان شود.

همیشه به خاطر داشته باش كه یك قلب قدردان، قلبی باز است و من راحت‌تر می‌توانم از طریقِ قلبی باز عمل كنم. همواره و برای همه چیز، شكر كن تا من بتوانم همیشه از طریق تو عمل كنم تا شگفتی‌ها و شكوهم را برای همه نمایان سازم!

 

کتاب صدای کوچک