١٠ بهمن. نگران نباش

آیا آماده هستی كه ایده‌ها و طرز فكرت را عوض كنی؟ آیا آماده هستی تا چیز جدیدی را به راحتی قبول كنی؟

بعضی‌ها نرم هستند و به سادگی تغییر می‌كنند، ولی برای بقیه سخت است كه فكرشان را عوض كنند و همین باعث نگرانی و ناراحتی در زندگیشان می‌شود و یا بدتر از این باعث بی‌حركتی و سكون می‌شود.

تو باید با شجاعت در راههای جدید و ناشناخته جلو بروی. من تو را در این راههای جدید و ناشناخته راهنمایی می‌كنم و اجازه نخواهم داد كه گزندی به تو برسد. مرا به عنوان راهنما و همراهی باوفا قبول كن.

ازتو خواسته نشده كه بدون ناخدا وارد این آب‌های ناشناخته شوی. من ناخدای تو هستم و هیچوقت رهایت نخواهم كرد. كاملاً به من اطمینان كن. اگر راه سخت است، نترس؛ اگر خطرناك است، نگران نباش. من از میان همه چیز راهنمایی‌ات می‌كنم. اما به خاطر داشته باش كه نگران نباشی، مقاومت نكنی و بگذاری من هدایتت كنم.

 

 

کتاب صدای کوچک