١١ بهمن. آیا واقعاً خوشحال هستی؟

آیا از زندگی‌ات و از كاری كه انجام می‌دهی، واقعاً خوشحال هستی؟ آیا از كاری كه به نحو احسن انجام داده‌ای، احساس غرور می‌كنی؟

آیا از هر كاری كه بدون توجه و سلیقه انجام شده باشد بیزار هستی؟ آیا دل بكارت می‌دهی؟

و آیا آنقدر حواست هست كه هر كارت را برای من و برای شكوه و جلال من انجام ‌دهی كه نمی‌توانی به هیچ چیز ناكامل راضی شوی؟ در واقع باید كه این‌طور باشد: هیچوقت نباید از كاری كه بدون سلیقه و با بی‌میلی انجام شده راضی باشی.

 

کتاب صدای کوچک