١٤ بهمن. كار زیاد است

كار زیاد است، اما باید یاد بگیری كه نیرویت را در راه درست استفاده كنی و در كارهای مختلف هدرش ندهی. كار ساده‌ایست و اینجاست كه انضباط شخصی لازم است.

باید كاری را كه باید انجام بدهی پیدا كنی و آنگاه، بدون سعی كردن در هزار و یك راه مختلف، آن را انجام بدهی. تو احتیاج به تنوع و چالاك بودن داری، اما معنی‌اش این نیست كه نیرویت را متفرق كنی. بهتر است كه یك چیز را خوب یاد بگیری و خوب انجام بدهی تا اینكه در كارهای فراوان سر بكشی و آن‌ها را بد انجام بدهی.

من از تو می‌خواهم كه پروانه‌وار در كارهای مختلف نچرخی بلكه در هر كارت دقیق باشی. انگیزه یاد گرفتن داشته باش و هیچ‌وقت خیال نكن كه جواب همه سوال‌ها را داری. همیشه چیز جدیدی برای یاد گرفتن وجود دارد. كاری را كه می‌دانی می‌توانی عالی انجام بدهی یاد بگیر و بهترین مقیاس‌ها را در نظر داشته باش.

 

 

کتاب صدای کوچک