١٥ بهمن. قدم بر روی اولین پله بگذار

با دنبال كردن و با اطاعت از قوانین من، زندگی‌ات غنی و متبرك می‌شود. ولی اگر از این قوانین سرپیچی كنی، دیر یا زود متوجه خواهی شد كه در سرازیری هستی و در سرازیری هم خواهی ماند، مگر اینكه بفهمی كه كجا اشتباه كردی و مُصمم به درست كردن آن باشی. آنگاه است كه باید شروع كنی كه چیزهای اساسی را اول قرار بدهی و از ولگردی‌ات دست بكشی و به خدمت من و عالم من بیایی.

كار ساده‌ای نیست وقتی كه به ته چاه رسیدی و احساس می‌كنی كه زندگی‌ات بی‌معنی است. با این حال كاری است كه باید انجام بدهی.

قدم بر روی اولین پله بگذار و شروع به بالا رفتن كن، سختی اول كار مهم نیست و برطرف می‌شود و همان‌طور كه به پله بعدی می‌رسی، كم‌كم خودت را از ناامیدی خودت بیرون می‌كشی، زندگی برایت عوض می‌شود و معنی واقعی‌اش را برای خودت پیدا خواهی كرد.

 

کتاب صدای کوچک