١٦ بهمن. مخزن‌های من لبریز هستند

معنوی زندگی كردن معنایش این نیست كه از تمام بركات مادی ای كه به آن‌ها احتیاج داری و زندگی را آسانتر می‌سازند، محروم باشی. بلكه یعنی از تمام چیزهایی كه به آن احتیاج داری می‌توانی، به نفع همه و در خدمت شكوه و جلال من، استفاده كنی.

هر وقت دیگر استفاده‌ای از چیزی نداشتی آن‌ را با عشق و تشكر به من بازگردان. چرا كه می‌دانی كه هر چیزی كه داری مال من است.

خواهی دید كه هرچه بیشتر بدهی جای بیشتر برای چیزهای دیگری خواهی داشت. هرچه كه لازم داری را قبول كن اما سعی در مالكیت آن نداشته باش. هر چه بیشتر احساس مالكیت چیزی را داشته باشی، بیشتر امكان از دست دادن آن را داری.

مخزن‌های من لبریز هستند، اگر كه ارزش‌هایت درست باشند از هیچ چیزی محروم نخواهی بود. اما همیشه به خاطر داشته باش كه اول از هر چیز مرا قرار بدهی، از همه چیز تشكر كنی و چیزهایی را كه دیگر احتیاج نداری به من پس بدهی.

 

 

کتاب صدای کوچک