١٧ بهمن. بدان كه موفق می‌شوی

وقتی كه مسئولیت‌هایی به تو داده می‌شود، شادمانه آن‌ها را بر دوش بگیر و نگران نشو. آن‌ها را دقیقاً و تا به آخر انجام بده، حتی اگر در شروع به نظرت سخت و سنگین می‌آیند.

همیشه به خاطر داشته باش كه بیشتر از توانت من به تو بار نمی‌دهم، بدون اینكه كمك و نیروی لازم را به تو داده باشم. وقتی كه مسئولیت‌هایت را بر عهده می‌گیری، بزرگ و قوی می‌شوی و تبدیل به كسی می‌شوی كه می‌توان روی او حساب كرد و به این ترتیب می‌توانم به تو مسئولیت‌های بزرگتری بدهم.

من احتیاج به انسان‌های بیشتری دارم كه بتوانم به آن‌ها اطمینان كنم تا بار را حمل كنند. من احتیاج دارم كه تو آماده باشی و بتوانی این كار را بدون ترس انجام دهی.

هیچوقت به شكست فكر نكن. تو می‌توانی همه كار انجام دهی در صورتیكه تصمیم بگیری كه توان آن را داری و حتی فكر شكست را هم قبول نكنی. فقط بدان كه موفق می‌شوی و موفق خواهی شد.

 

کتاب صدای کوچک