١٤ دی. از نشان دادن اینكه عاشق هستی نترس

با تمام قلبت دوست داشته باش و هیچوقت از نشان دادن اینكه عاشق هستی نترس.

كه عشقت مانند كتابی برای همگان باز باشد. دوست داشتن زیباترین چیز دنیاست، پس بگذار كه این عشق الهی درون تو آزاد در جریان باشد. عشق كور نیست، بلكه بهترین را در معشوق می‌بیند و به این ترتیب بهترین را رو می‌آورد. هیچ‌وقت انتخاب نكن، بلكه قلبت را بازبگذار و همواره و یكسان عشق را به همه جریان بده. این دوست داشتن با عشق الهی من است. همانند خورشید كه بدون تبعیض بر همه می‌تابد.

عشق نباید هیچ‌وقت مانند شیر آب، باز یا بسته شود. عشق هیچ‌وقت انحصاری یا ملكی نیست.

هر چقدر بیشتر بخواهی تقسیمش كنی، زیادتر خواهد شد. اما اگر جلویش را بگیری از دستش خواهی داد. بگذار برود و هزار برابر بَر خواهد گشت و شادی و جلال برای تمام كسانی خواهد بود كه آن را تقسیم می‌كنند.

 

 

کتاب صدای کوچک