٢٢ بهمن. با من همه چیز ممكن است

بالا نشانه بگیر، هر چقدر بالاتر نشانه بگیری بهتر است. ممكن است كه هر دفعه به هدف والایی كه می‌خواهی نرسی، اما در عوض تا بیشترین امكانت جلو رفته‌ای.

همیشه در زندگی انتظار بهترین را داشته باش، خودت را در حال دریافت آن مجسم كن و همواره شكرگزار باش. به خاطر داشته باش كه من می‌دانم كه تو به چه چیزهایی احتیاج داری، قبل از اینكه حتی درخواستی بكنی. و بدان كه تمام احتیاجاتت كاملاً جواب می‌گیرند.

چه رحمت بزرگی است كه این حقایق شگفت را بشنوی و بگذاری كه وارد اعماق وجودت بشوند و آنگاه متوجه تغییرات شگرف، رشد و شكوفایی در تمام زندگی‌ات شوی.

قدیمی باید كه جایش را به جدید بدهد، اما تو می‌دانی كه از این بهم ریختگی‌هایی كه به این خاطر در دنیا باید به وقوع بپیوندند، هیچ گزندی، به كسانی كه یاد گرفته‌اند تمام ایمان و تمام اطمینانشان را در من قرار بدهند، نمی‌رسد.

تو بدون هیچ تردیدی می‌دانی كه با من همه چیز ممكن است.

 

 

 

کتاب صدای کوچک