٢٣ بهمن. خودت را با زندگی هماهنگ كن

تا وقتی كه آماده نباشی از خودت به من بدهی و سر فرصت خودت را با من هماهنگ كنی، من هیچ راهی برای كار كردن ندارم.

 همیشه به خاطر داشته باش كه تو باید سهم خودت را انجام بدهی. تو باید چیزهای اساسی را اول قرار بدهی، با این كار تمام درها را باز كرده‌ای و آن‌گاه من می‌توانم در تو و از طریق تو، شگفتی پشت شگفتی انجام بدهم.

بدون راه آزاد، كار من عقب می‌افتد. من بیشتر و بیشتر احتیاج به كانال‌های آزاد شده از شخصیت كوچك بشری دارم تا این‌كه هیچ چیزی جلوی جریان آزاد، نباشد.

من نمی‌توانم از تو استفاده كنم اگر كه تو خودت از خودت نگذری. اگر كه چیزی آزادانه داده نشود، من آن را نخواهم گرفت. پس همه چیز را به من بده، هیچ چیزی را نگه ندار و خودت را كاملاً در این اِهدا فراموش كن.

خودت را با زندگی هماهنگ كن، خودت را با من هماهنگ كن و نرم و راحت در این جریان جاری باش. دیگر وقتت را برای فکر کردن در این باره ،  هدر نده، بلكه از همین الآن كاری در این مورد انجام بده.

 

کتاب صدای کوچک