٢٤ بهمن. هیچ چیزی بی دلیل نیست

یك نقشه و یك برنامه عالی در مسیر زندگی‌ات ببین. هیچ چیزی بی دلیل نیست. حتی اگر به نظر عجیب بیاید، همه چیز در برنامهء ایزدی من است.

تو در جایی كه هستی نمی بودی و كاری را كه انجام می‌دهی انجام نمی‌دادی، اگر كه من دستم را بر روی تو دراز نكرده بودم. راههای من، راههای تو نیستند. همیشه به دنبال اجرای اراده من باش. من بهترین برای تو را می‌دانم، چرا بر ضد آن بجنگی و خیال كنی كه تو حق داری؟

به من ایمان و اطمینان كامل داشته باش. بدان كه من همیشه با تو هستم و هیچ‌وقت رهایت نخواهم كرد. همواره رویت را به سوی من كن. در سكوت حرفی را كه به تو می‌زنم گوش بده و كوچكترین زمزمه‌ام را اطاعت كن.

فرمانبرداری زندگی جدیدی را به تو باز می‌كند و نیروهایی را كه در درونِ تو، در انتظار آمادگی كامل و بدون تردیدت بودند، رها می‌سازد.

 

 

کتاب صدای کوچک